CÁO PHÓ & THÁNH LỄ

† Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Cuông, 18.10.2022

là thân phụ của chị Nguyễn Thị Phương Dung thuộc Cộng đoàn Nữ Vương Minden